Login    
image
Projekty z budżetu państwa

 

 

2023
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego w oparciu  o art. 50 ustawy z dnia 8 września 2006 r.                                o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Kwota dotacji : 1 800 000 zł


Zakres rzeczowy inwestycji: Zakup 3 ambulansów z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
      
Dotacja Ministra Zdrowia na realizację zadania  Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania w ramach Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026
    Kwota dotacji: 29 800 zł

 

2022
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego  Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Oddziału Izolacyjnego w związku z COVID-19.

Kwota dotacji: 4 608 460 zł

Zakres rzeczowy inwestycji:
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w celu zwiększenia bazy łóżkowej Oddziału Izolacyjnego z 21 do 33 łóżek oraz stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego, który umożliwi pełną izolację pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 od ruchu pacjentów pozostałych oddziałów szpitalnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i zabezpieczenia potrzeb pacjentów wywołanych sytuacjami kryzysowymi.
W ramach realizowanej inwestycji wykonano:
1.    część budowlaną obejmującą:
•    roboty budowlane, w tym budowę windy dla pacjentów  i zadaszonego podjazdu dla środków transportu sanitarnego 
2.    Wykonanie instalacji:  
•    gazów medycznych,
•    Instalacji elektrycznych,
•    sanitarnej, w tym instalacji wodociągowej i p.poż oraz  kanalizacji sanitarnej,
•    wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i c.o.
3.    Zakup wyposażenia
•    Łózka szpitalne  12 szt.
•    Szafki przyłóżkowe 12 szt.
4.    Prace projektowe i nadzór inwestorski


2021
                       
Dotacja Ministra Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej instalacji gazów medycznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w związku z COVID-19 ”.

        Kwota dotacji:   426 297,99 zł

Zakres rzeczowy inwestycji:
 Wykonanie wewnętrzej instalacji gazów medycznych w obrębie oddziałów Chirurgii Ogólnej oraz Laryngologicznego .

Realizacja: 2021 rok

Dotacja Ministra Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków diagnostyki i leczenia pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w związku z COVID-19”.

Kwota dotacji: 4 937 255 zł

Zakres rzeczowy inwestycji:
Przedmiotem inwestycji była modernizacja i adaptacja pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim celem utworzenia pełnoprofilowego, spełniającego wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne 21 łóżkowego oddziału izolacyjnego dla pacjentów z Covid-19, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja rozdzielni głównej szpitala i ujęcia wody pitnej.

W ramach dofinansowania wykonano:

1. część budowlaną obejmującą:
•    roboty budowlane,
•    instalację gazów medycznych,
•    instalacje elektryczne,
•    instalacje sanitarne, w tym instalacje wodociągowa i p.poż oraz instalacje kanalizacji sanitarnej
•    instalacje wentylacji mechanicznej

2. przygotowanie terenu i podłączenie obiektów do sieci obejmującą:
•    wykonanie wymiany rozdzielni głównej w budynku głównym szpitala
•    wymianę armatury, zasuw i rurociągów łączących zbiorniki retencyjne na terenie szpitala
•    wymianę dwóch zbiorników hydroforowych wraz z wymianą armatury w stacji uzdatniania wody

3. zakup wyposażenia, w tym:
•    cyfrowy aparat RTG 1 szt.,
•    aparat USG 1 szt.,
•    defibrylator 4 szt.,
•    aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii 6szt.
•    Pompy infuzyjne 12 szt.,
•    Ssaki  3 szt.,
•    Łózka szpitalne  21 szt., w tym 6 łóżek IOM
•    Szafki przyłóżkowe 21 szt.
•    wyposażenie niemedyczne oddziału (meble )

Realizacja: 2021 - 2022

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego w oparciu  o art. 50 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Kwota dotacji : 580 000 zł


Zakres rzeczowy inwestycji: Zakup ambulansu typu C z wyposażeniem w sprzęt medyczny
      
Dotacja Ministra Zdrowia na realizację  zadania pn. Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci w ramach programu polityki zdrowotnej słuzącego wykonaniu programu kompleksoowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem” na lata 2017-2021
Kwota dotacji: 12 900 zł

Zakres rzeczowy inwestycji:  zakup przenośnych zestawów komputerowych 3 szt., drukarki sieciowej 1 szt. oraz urządzenia sieciowego router 1szt.
              Realizacja:  2021 rok

2020
Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020                           
Nazwa zadania: Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020       
       
Kwota dofinansowania: 243 355,08 zł

2019
Ministerstwo Zdrowia Program wymiany ambulansów
Umowy nr DOI/ZRM/85141/6220/704/625 na udzielenie dotacji celowej w roku 2019 dotycząca zakupu ambulansu typu C na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego
Kwota dofinansowania: 400 000 zł

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020
Nazwa zadania: Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2019
zakupiono: 2 centrale i 8 kardiomonitorów dla oddziału internistycznego
Kwota dofinansowania: 112 480 zł

2017
Nazwa programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020                               
nazwa zadania: Wyposażenie/doposażenie w echokardiografy średniej klasy poradni kardiologii dziecięcej w roku 2017                                 
kwota dofinansowania: 236 148,48 zł   
nazwa zadania: Wyposażenie/doposażenie w mobilne aparaty rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii w roku 2017
Kwota dofinansowania: 704 431,52 zł

2016
Narodowy program wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016        
Nazwa zadania:  Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku2016
Zakupiono Aparat USG
Kwota dofinansowania: 107 415,31 zł