Login    
  
image
Jak czytać wynik?


1 – Numer zlecenia. Poza podstawowymi danymi (imię, nazwisko, wiek, PESEL badanego, data przyjęcia zlecenia itp.) na wyniku wydawanym przez laboratorium znajduje się numer zlecenia. Pozwala on na szybkie zidentyfikowanie zlecenia i odnalezienie wyniku.

2 – Badanie. W tej kolumnie umieszcza się nazwę wykonywanego badania. warto pamiętać, że na jedno badanie może składać się oznaczenie szeregu parametrów. Tak jest np. w przypadku morfologii krwi (3 diff), gdzie mamy do czynienia z dziewięcioma parametrami. Można również wykonać badanie morfologiczne (5 diff), w którym oznaczane są aż 22 parametry

3 – Wynik. Jest to wyrażony liczbowo lub słownie ujemy/dodatni wynik badania

4 – Jednostka. Pokazuje w jakich jednostkach wyrażono wynik. Możliwa jest sytuacja gdy różne laboratoria używają różnych jednostek dla jednego rodzaju badań

5 – Wartości referencyjne. Wartości te wyrażają przedział w jakim powinien mieścić się prawidłowy wynik badania. Jeżeli wynik wykracza poza ten przedział, oznacza to wynik nieprawidłowy.
Warto zwrócić uwagę, że zakresy wartości prawidłowych mogą się dla danego typu badania różnić, w zależności od wielu czynników, np. zastosowanej metody wykonania oznaczenia, wieku czy płci pacjenta. Jeżeli wynik znajduje się pomiędzy ustalonymi wartościami granicznymi przyjmuje się, że jest on prawidłowy. Oczywiście zdarza się, że czyjś wynik znajduje się w zakresie normy, a jednak może rozwijać się choroba. Dlatego wyniki powinny być interpretowane przez lekarza ! Może on określić rodzaj problemu korzystając z kombinacji wyników innych badań, obrazu klinicznego pacjenta (stanu zdrowia) oraz szeregu innych czynników.

6 – W naszym laboratorium wyniki dodatkowo oznacza się symbolami

 (ang. high wysoki) oznacza przekroczenie wartości max dla danego parametru

 (ang. low niski)  oznacza przekroczenie (w dół) wartości min. dla danego parametru