Login    
  
image
Przyjęcia w Przychodni Specjalistycznej

Ogólne informacje dotyczące przyjęć w Przychodni Specjalistycznej

Pacjent ma prawo zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Świadczeniodawca zobowiązany jest określić datę oraz godzinę realizacji świadczenia.

W przypadku nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, świadczenie
w Poradni Specjalistycznej powinno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia.
Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.
Jeśli pacjent kontynuuje terapię w kolejnym roku kalendarzowym (z tą samą jednostką chorobową) nie musi dostarczać nowego skierowania.

W przypadku nieobecności lekarza świadczeniodawca zobowiązany jest do powiadomienia pacjenta o zmianie terminu wizyty, takie samo zobowiązanie dotyczy również pacjenta.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

  • pacjenci w stanie nagłym,
  • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci (także osoby represjonowane),
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.