Zaloguj    
  
image
Poradnia Neonatologiczna

Wszystkie dzieci z grup ryzyka objęte są opieką Poradni Neonatologicznej, gdzie wykonuje się badanie fizykalne, ocenę rozwoju psychofizycznego oraz w razie potrzeby wdraża się odpowiednią fizykoterapię ponieważ odpowiedni nadzór po wypisaniu dziecka ze szpitala, stymulacja rozwoju i wczesna rehabilitacja medyczna zapewniają optymalny rozwój dziecka.
Osiągnięcia rozwojowe oceniamy wg podstawowych sfer rozwojowych:
1. lokomocji i kontroli postawy
2. koordynacji wzrokowo-ruchowej,
3. mowy,
4. kontaktów społecznych.

Dzieci z grup ryzyka to dzieci, których rozwój ze względu na ich stan po urodzeniu oraz nieprawidłowy przebieg okresu noworodkowego wymagają szczególnej opieki i obserwacji.
Do najważniejszych czynników ryzyka zaburzonego rozwoju zaliczyć należy noworodki:
- z bardzo małą urodzeniową masą ciała (od 1000-1500g)
- z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (poniżej 999g)
- urodzone >37 tygodnia ciąży z masą ciała <10 percentyla (IUGR)
- ocenione wg skali Apgar <5 punktów w 5-tej min. życia  
- leczone przedłużoną sztuczną wentylacją
- z wadami wrodzonymi, zespołami genetycznymi
- z niedotlenieniem okołoporodowym  
- z zespołem aspiracji smółki
- z hiperbilirubinemią
- z hipoglikemią
- z zakażeniem wewnątrzmacicznym, zwłaszcza z grupy TORCH
- z zespołami neurologicznymi: drgawki, zaburzenia napięcia mięśniowego, krwawienia śródczaszkowe, encefalopatia niedotlenieniowo-  niedokrwienna, nieprawidłowy zapis EEG
- z przewlekłą chorobą płuc  
- z podejrzeniem lub rozpoznaniem retinopatii wcześniaków 

  
image
Rejestracja


Aby zarejestrować się na wizytę w poradni należy posiadać skierowanie do Poradni Neonatologicznej.

Rejestracja telefoniczna: 62/ 5951381,82.

 

Poradnia jest czynna w poniedziałki: 
godz. 08.00 – przyjmuje lek. med. Krzysztof Misiak
we wtorki:  godz. 08.00 – przyjmuje lek. med. Katarzyna Tuzel
w środy:  godz. 14.00 -  przyjmuje dr n. med. Katarzyna Bierła