Login    
  
image
WYPIS ZE SZPITALA

 
Wypisanie ze Szpitala następuje:
- gdy Pana/i stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a dalsze leczenie i diagnostyka może odbywać się ambulatoryjnie.
Osoba wypisana ze szpitala na własne żądanie jest obowiązana złożyć oświadczenie na piśmie w historii choroby, że została uprzedzona o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu.
Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny, nie zabiera ze szpitala osoby małoletniej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji w wyznaczonym terminie, szpital zawiadamia o tym niezwłocznie gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby, oraz organizuje na jej koszt przewiezienie do miejsca zamieszkania.
Na ogół pacjenci opuszczają szpital po wizycie lekarskiej, przed południem.
Wszelkie formalności związane z Pana/i wypisem ze szpitala załatwia sekretarka oddziału na którym Pan/i przebywał / ła.
W dniu wypisu ze Szpitala otrzyma Pan/i kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem leczenia oraz zaleceniami pielęgniarskimi dot.  zleceń dietetycznych, zabiegów pielęgnacyjnych, przyjmowanych leków, a także innych wskazówek.
Kartę informacyjną należy chronić przed zniszczeniem i okazać na badaniu kontrolnym w Przychodni Specjalistycznej .
Opuszczając oddział należy zwrócić wszystkie przedmioty osobistego użytku otrzymane na okres pobytu.
Pana/i powrót do domu powinien odbywać się, o ile to możliwe, pod opieką kogoś z rodziny.