Login    
  
image
Udostępnianie Dokumentacji Medycznej

 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jednakże udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne w przypadku udostępniania dokumentacji po raz pierwszy. Wysokość odpłatności określa art. 28 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

  • sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Zgodnie z przywołanymi przepisami opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przez Szpital wynoszą:

  • jedna strona wyciągu lub odpisu – 6,41 zł

  • jedna strona kopii – 0,64 zł

  • wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 6,00 zł

Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Szpitala. Nie można natomiast przesłać wniosku pocztą elektroniczną.
 

Informacja:
Archiwum Medyczne     tel. 62 595 11 75
Sekretariat     tel. 62 595 11 11