Zaloguj    
  
image
SZKOŁA SZPITALNA

Jesteśmy nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, pracującymi z dziećmi i młodzieżą przebywającą w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.
Nauczyciele:


 Izabela Wasiewicz


Jolata Kubik

 Marta Pawlak

 Sławomira Biegańska - Reinhard

  

Świetlice szpitalne działające przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka   w Ostrowie Wielkopolskim mieszczą się w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 oraz przy ul. 3 Maja 35 w Ostrowie Wielkopolskim.

Zadania świetlic to przede wszystkim:

zapewnienie opieki uczniom – pacjentom,
- wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania własnego czasu wolnego – wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki,
- stworzenie wychowankom sprzyjających warunków do zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
- kształtowanie nawyków utrzymania porządku i czystości w świetlicy szpitalnej, w salach oddziałowych, toaletach oraz wdrażanie zasad higieny osobistej,
- prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania prawidłowej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu, środowisku lokalnym),
- współpraca z rodzicami uczniów – pacjentów przebywających w szpitalu,
- współpraca z personelem medycznym oraz innymi pracownikami szpitala,
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

W ramach pracy świetlic realizowane są zajęcia:

- rozwijające umiejętności manualne oraz wyzwalające ekspresję twórczą (zabawy konstrukcyjne, układanki, kolaż malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, origami, quilling, iris folding, origami, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne i in.),
- doskonalące umiejętność słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz samodzielnego czytania (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
- kształtujące umiejętności wypowiadania się na dowolny i zadany temat, (rozmowy kierowane i pogadanki z dziećmi, zabawy typu – dokończ zdanie, opowiedz co by było gdyby…),
- kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych (konkursy świetlicowe, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry, zabawy dydaktyczne i tematyczne, układanki, odrabianie prac domowych, rozwijanie dociekliwości poznawczej),
- wdrażające uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
- zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i placu szpitalnym, spacery),
- relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce w Sali Doświadczania Świata, zabawy dydaktyczne i tematyczne, słuchanie bajek),
- promujące bezpieczne korzystanie z mediów i Internetu.


Świetlica przy ul. Limanowskiego


W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież hospitalizowane na Oddziałach Chirurgii  i Traumatologii Dziecięcej oraz Pediatrii.
Wiek naszych uczniów to 6 do 18 lat. W świetlicy pracują dwie nauczycielki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w pomieszczeniu świetlicowym i na oddziałach przy stolikach lub przy łóżkach pacjentów.
Podczas zabawy i pracy uwzględniamy przede wszystkim wydolność psychofizyczną dzieci i młodzieży, ich zainteresowania, wiek oraz czas zabiegów i posiłków. Współpracujemy  z personelem medycznym w taki sposób by nasi uczniowie – pacjenci mieli podczas pobytu  w szpitalu jak najlepszy nastrój i dobre samopoczucie. Z uśmiechem na buzi szybciej wraca się do zdrowia niż ze smutną miną.
Świetlica wyposażona jest w komputery z Internetem i sprzęty, w które zaopatrzyła nas Fundacja Orange, a także różnorodne gry, książki, zabawki, filmy, artykuły papiernicze pomagające nauczycielom zagospodarować wolny czas dzieciaków przebywających  w szpitalu.


Świetlica przy ul. 3 Maja

W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież hospitalizowane na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w wieku od roku do 18 lat; turnusy trwają od trzech do sześciu tygodni. Są to dzieci z wadami postawy, po wypadkach, w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym; dzieci z Zespołem Downa, ADHD, z wieloraką niepełnosprawnością, MPD oraz innymi zaburzeniami. W świetlicy pracują trzy nauczycielki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w pomieszczeniu świetlicowym, w Sali Doświadczania Świata i na Oddziale – w salach, przy łóżkach pacjentów.
Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności przy współpracy personelu medycznego jak również rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego.

Zapraszamy, klikajcie i polubcie nas: https://www.facebook.com/pages/Szkoła-Szpitalna/447434638706611