Zaloguj    
  
image
SEKCJA ZWŁOK

Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji, w szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala, chyba, że przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to osoba za życia.
O dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok decyduje Dyrektor na wniosek ordynatora oddziału lub w razie potrzeby po zasięgnięciu jego opinii.

Sekcja zwłok wykonywana jest zawsze w następujących przypadkach:

  1. określonych w Kodeksie postępowania karnego
  2. gdy sekcję zwłok zarządza sąd lub prokurator
  3. jeżeli przyczyny zgonu nie można ustalić jednoznacznie
  4. w przypadku powzięcia podejrzenia albo rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
  5. gdy istnieją okoliczności, które mogłyby wskazywać na przyczynienie się osób trzecich do zejścia śmiertelnego danej osoby,
  6. do osób osadzonych zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych
     

Wzór oświadczenia członków rodziny ubiegający się o odstąpienie od sekcji zwłok zmarłego

 


 

data ________

do Dyrekcji
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22

Uprzejmie proszę o odstąpienie od sekcji zwłok zmarłego
______(Imię i nazwisko zmarłego)_______
w ____(nazwa oddziału)_________

Oświadczam, że przyczyna zgonu jest mi znana i z tytułu rozpoznania i prowadzonego leczenia nie będziemy wnosić roszczeń.

 

podpis lek. prowadzącego

 

podpis członka rodziny i ordynatora

 

podpis dyrektora ds. lecznictwa