Login    
  
image
PRAWA PACJENTA


Dostęp do świadczeń
Masz prawo do:

 •  uzyskania świadczenia zdrowotnego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami: bezpłatnie, jako osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 •  uzyskania rzetelnego i sumiennego świadczenia diagnostycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego, udzielanego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z nakazami etyki
 •  troskliwej i aktywnej opieki medycznej we właściwym miejscu według potrzeby klinicznej
 •  leczenia w nagłej potrzebie poprzez szpitalne oddziały ostrego dyżuru
 •  do opieki rodziny lub bliskich osób po uzyskaniu zgody ordynatora
 •  do korzystania z opieki duszpasterskiej


Poważanie i szacunek dla pacjenta
Masz prawo uczestniczyć w świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji medycznych dotyczących Twojego zdrowia.
Masz prawo do każdorazowego wyrażania zgody na postępowanie diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. Podjęcie tych działań bez Twojej zgody jest możliwe tyko w razie wyższej konieczności.
Możesz oczekiwać, że wszyscy pracownicy z którymi masz styczność będą nosić plakietki ( identyfikatory) imienne.
Możesz oczekiwać, że Szpital uszanuje Twoją przynależność, godność oraz religijne i kulturowe przekonania.

Informacja o stanie zdrowia

Masz prawo do informacji o stanie swojego zdrowia w szczególności:

 •  rokowaniu, przybliżonym okresie trwania choroby, sposobach diagnostyki
 •  możliwości i sposobach leczenia
 •  ryzyku wystąpienia powikłań
 •  spodziewanych korzyściach każdego świadczenia zdrowotnego
 •  masz prawo znać nazwisko lekarza prowadzącego Twoją terapię,
 •  w trakcie leczenia szpitalnego wymagać od fachowych pracowników opieki zdrowotnej przestrzegania tajemnicy zawodowej
 •  wiedzieć, że udzielanie informacji o Twoim stanie zdrowia innej osobie, może nastąpić tylko za Twoją zgodą, za wyjątkiem sytuacji, kiedy uzyskanie Twojej zgody nie jest możliwe