Zaloguj    
  
image
POBRANIE NARZĄDÓW

 

Jak zakomunikować wolę o sprzeciwie lub zgodzie na pobranie narządów po śmierci
 

Sprzeciw
Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów  (Dz.U. Nr  169, poz. 1411):
Art.5.
1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy.
3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.  

Sprzeciw może być wyrażony w formie:
- wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów który należy zgłosić osobiście lub listownie na adres:
 Centrum Organizacyjno- Koordynacyjne do Spraw Transplantacji
POLTRANSPLANT
Al. Jerozolimskie 87
02 - 001 Warszawa

na formularzu, który można otrzymać w Rejestracji Ogólnej Szpiala przez całą dobę.
Po dokonaniu wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów zgłaszający otrzyma listem poleconym potwierdzenie wpisu.
Sprzeciw jest skuteczny od daty wpisu do rejestru, która będzie uwidoczniona na potwierdzeniu. Jeżeli formularz będzie źle wypełniony, sprzeciw nie zostanie zarejestrowany, o czym osoba zainteresowana zostanie powiadomiona listownie.

 - oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis, złożonego w obecności dwóch świadków w czasie pobytu w szpitalu.
- oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków w chwili przyjęcia do szpitala lub w czasie pobytu w szpitalu.

Przedstawiciel ustawowy wnosi sprzeciw w imieniu dzieci i osób ubezwłasnowolnionych.
W każdym przypadku bardzo ważne jest zawiadomienie najbliższych o swojej decyzji.
Więcej informacji  na stronie www.poltransplant.org.pl

Oświadczenie Woli
Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie, za życia wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów.
Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom.
Własnoręcznie podpisane oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.
Oświadczenie woli ma charakter jedynie informacyjny i nie trzeba go nigdzie zgłaszać ani rejestrować!
Więcej informacji na stronie  www.poltransplant.org.pl