Zaloguj    
image
Inspektor Danych Osobowych


Przetwarzanie danych osobowych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Limanowskiego 20/22 odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Panią/Pana jest Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Limanowskiego 20/22, tel.: 62 5951100, fax.62 7362909, adres e-mail: szpital@szpital.osw.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest mgr Maciej Hejduk, tel. 663332252 adres e-mail: mhejduk@szpital.osw.pl.  

2. Celem zbierania danych jest świadczenie usług medycznych dla ludności.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych ZZOZ. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie tychże zadań. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe podane przez pacjentów, rodziców lub opiekunów prawnych pacjentów do 13 roku życia, pracowników, stażystów, usługodawców będą przechowywane przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków prawnych Szpitala. Dane osobowe w postaci numeru telefonu oraz e-mail (o ile zbieracie) podana dobrowolnie będą wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z pacjentem w związku z jego procesem leczenia.